Charyzmaty

Czym są charyzmaty?

Charyzmat – gr. Charis = łaska; charis-ma = dar łaski

Duch Święty w sakramencie Chrztu Świętego złożył w nas różnorakie dary i nadal udziela ich jak chce i komu chce. Charyzmaty to dary Ducha Świętego udzielane chrześcijanom dla dobra wspólnoty – całego Kościoła oraz dla ich osobistego wzrostu w wierze. Listę charyzmatów wymienił św. Paweł w 1Liście do Koryntian (rozdziały 12,13,14 – 1Kor12,11). Ta lista nie jest zamknięta, ponieważ Bóg w swej hojności wciąż obdarza nas nowymi darami. Jednak nie charyzmaty są najważniejsze, ale ich dawca.

Charyzmatyk
 (w znaczeniu ogólnym) to każdy, kto został ochrzczony w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego oraz trwa w jedności z Kościołem. Jest obdarowany mocą Ducha Świętego, a więc jest charyzmatykiem.